ticket cable نشان گذاری سیم

نشان گذاری سیم

نشان گذاری سیم

با این ایده نشان گذاری سیم دیگرنگران گم شدن سیم مورد نظرتان بین سیم های متفاوت نیستید این ایده بیشتر ختص کسانی است که زیاد با سیم سرو کار دارند مانند متخصصان شبکه .یک ایده برای زندگی راحت تر

ایده

 ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان