آب خوری

آب خوری

این ایده آب خوری ایده جالبی است برای استفاده از آب آشامیدنی در محیط پارک ها ،ایده ایست برای کسانی با قد های متفاوت که بتوانند به راحتی بدون خم شدن یا برای کودکان که به شیر آب نمیرسند مناسب استبا ما همراه باشید

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان