UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

اجاق برقی

اجاق برقی

اجاق برقی  قابل حمل  به اضافه  یک نمایشگر این امکان را برای شما فراهم کرده  که بتوانید    در زمانی  های مختلف   کار های متفاوتی را انجام دهید   و برای   زمانی  که شما در هنگام آشپزی   نیاز دارید   به  اینکه برنامه  خاص را ببینید و همزمان  باید آشپزی  کنید می باشد    این  ایده لاقانه با استفاده از  یک المنت    و یک نمایشگر مقاوم این امکام را فراهم کرده  است
ایده

خلاقیت

باشگاه ایده ی

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1