اجاق سفری

اجاق سفری

ایده جالبی برای اجاق سفری این ایده تنوعی از اجاق های سفری که این امکان را برای استفاده بیشتر از محیط گرما یا اتش را مهیا می سازد و این قابلیت را دارد به راحتی بر روی اتتش گفته و شما ظروف خود را بر رون آن گرم کنید یا غذایی باب میل برای سفر درست کنید

ایده ها زیباست





باشگاه ایده ارنکان