اسباب بازی

اسباب بازی

یک ایده اسباب بازی از ترکیب بازی های الکترونیکی به همراه بازی هاری حرکتی با پیشرفت در بازی های اخیر در دنیای کودکانه بچه علاقه بیشتری برای بازی دارند و با توجه به تغییر نوع بازی بچه از بازی های حرکتی و حرکت به سوی بازی های رایانه ای این یک ایده بسیار جالب و کاربردی است با این هم کودکان بازی رایانه ای انجام میدهند و هم بازی های که نیاز ببه حرکت دارند و این امر خود به رشد فکری و بدنی می انجامد