ایده ای برای جابه جایی

ایده ای برای جابه جایی

ایده ای برای جابه جایی کپسول ایده ها در بیشتر مواقع کمک میکنند ما در انجام کارها انرژی کمتری به کار ببریم
این ایده با استفاده از یک چرخ دنده و یک قطعه پلاستیکی ین امکان را فراهم میکند شما برای جابه جایی کپسول ها دیگر سختی قبل را نکشید

ایده

باشگاه ایده

ایده ها زیباست