ایده سفر

ابزار سفر -ایده سفر

برای رفتن به سفر و پیک نیک نیار به یه ابزار که همه چیز رو توش بشه جا داد به راحتی پیدا نمیشه

بتونه به راحتی چنتا ابزار رو تو خودش جا بده و به راحتی در صندوق ماشین جا بگیره به سختی گیر میاد

این همان ایده مورد نظر است

1

و یکی از استفاده هایی که میشه

2

elica