ایده چمدان

چمدان  متفاوت

در سفر  بری استفاده از  وسایل داخل چمدان    باید نظم خاصی رو  در چیدمان رعایت بکنیم

ابزارها نسبت به ضروری و تعداد دفعات استفاده  در نزدیک و دور ترین جای چمدان  قرار  میگیرندو لی در برداشتن آن و برگردان آن به چمدان مستلزم زمان و بهم خوردن چمدان میشود ولی این  چمدان با  ایده راحت تر بودن  نیاز به زمان زیاد ندارد و به راحتی میتوان وسایل رو برداشت و بدون  بهم ریختن  وسایل دوباره برگرداند

 

closet_suitcase_1-296x197

closet_suitcase_2

closet_suitcase_3

closet_suitcase_4

باشگاه ایده  ارنکان