ایده چمدان

چمدان متفاوت

در سفر بری استفاده از وسایل داخل چمدان باید نظم خاصی رو در چیدمان رعایت بکنیم

ابزارها نسبت به ضروری و تعداد دفعات استفاده در نزدیک و دور ترین جای چمدان قرار میگیرندو لی در برداشتن آن و برگردان آن به چمدان مستلزم زمان و بهم خوردن چمدان میشود ولی این چمدان با ایده راحت تر بودن نیاز به زمان زیاد ندارد و به راحتی میتوان وسایل رو برداشت و بدون بهم ریختن وسایل دوباره برگرداند

 

closet_suitcase_1-296x197

closet_suitcase_2

closet_suitcase_3

closet_suitcase_4

باشگاه ایده ارنکان