بالش همراه

بالش همراه

اگر شما جز کسانی هستید که مستمر سفر می کنید

این ایده ایست برای استراحت شما

مطمئنا نیاز به زمانی برای استراحت در میانه راه دارید و قاعدتا بالشت خود را همراه نخواهید داشت به خاطر فضایی که اشغال می کند . روی میز ،روی صندلی یا تکیه دادن به چیزی استراحت خواهید کرد ولی به مهره های گردنتان فشار وارد خواهید کرد به خاطر نبود بالشتی مناسب یا چشم بندی بای اینکه نور موجب آزارتان می شود استراحت مناسبی نخواهید داشت

این ایده بهترین ایده برای بالشتی مسافرتی است برای سفر های بزرگ ،کوچک حتی سفر های داخل شهری ،برای کسانی که نیاز به استراحتی کوتاه در محل کارشان دارند

 

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

ایده

بالش سفری

نکات حائز اهمیت

کم جا بودن و قابل حمل

چشم بندی مناسب

عدم ایجاد حساسیت به خاطر نوع پارچه آن

با ما همراه باشید باشگاه ایده ارنکان