بشقاب کنترل ذهن

ذهن انسان دارای قدرت بالایی است که شبیه سازی بران اگر چه سخت ولی ممکن است
این بشقاب با ریز تراشه ای که در مغز تعاملمستقیم دارد کار گذاشته میشود کار میکند ..
و به مغز فرمان مورد دلخواه را میدهد
به عنوان مثال شاید ما در حال خوردن یک برگ کاهو باشیم و لی در مغز شما یک دابل چیز برگر میل میفرمایید
این ایده به بخش نیمه نهایی الکترولوکس۲۰۱۴ آمریکا راه یافت

mimic

mimic5

mimic6

با باشگاه ایده ارنکان همراه باشید