بمب گل

بمب گل

بمب گل همه بمب ها بد نیستند ماننداین ایده این یک ایده برای داشتن پوشش گیاهی خاص در مکانهایی که دسترسی سختی به نها است این ایده با استفاده از یک هواپیما بر فراز منطقه ای که نیاز به پوشش گیاهی دارد پرتاب میشود و همانند بمب خوشه که داخل آن تعداد زیادی از این بمب ها است قرار گرفتته و در منطقه مورد نظر پخش میشود و وقتی به زمین رسید در خاک نفوذ میکند و وقتی به حد نصاب رشد رسید محفظه شیشه ای شکسته و گیاه رشد خود را کامل میکندد

 ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان