تخته آشپزخانه معلولین

تخته آشپزخانه معلولین

تخته آشپزخانه معلولین این ایده ساخته شده برای افراد معلول است با این ابزار کسانی که در ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شده اند و اندکی کار های آشپزخانه برای آنها سخت است این ایده به یاری آنها شتافته است

ایده ها همیشه به یاری انسانها می شتابند

ایده

ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان