تشک ماشین

تشک ماشین

ایده ای برای از لذت سفر

برای لذت بردن از سفر راحتی خانواده شرطی مهم است این تشک کاربردی در صندلی عقب به راحتی جا گرفه و ابزار راحتی را در سفر برای شما مهیا میکند

backseat-inflatable-mattress

 

3c3cd712111a28e9b3bd82407bd30ceacar-bed34-97

mattress-for-car-backseat

 

باشگاه ایده ارنکان