تصفیه آب خورشیدی

تصفیه آب خورشیدی

شاید اگر این ایده تصفیه آب خورشیدی سالها پیش ساخته میشد تلفات انسانی حوادث دریایی بسیار کمتر از حالا بود
این ایده با استفاده از انرژی خورشیدی که از طریق سلول های خورشیدی میگیرد با استفاده از مکانیزیم خود به راحتی این امکان را فراهم می کند که آب آشامیدنی کشتی را فراهم کند و با خاطر حالت شناور بودن خود به راحتی به قایق شما وصل خواهد شد