جابه جایی بار

جابه جایی بار

جابه جایی بار همیشه یکی از کارهای سخت بوده که خیلی از انسانها به خاطر همین کار و عدم ایحاد تعادل در ان دچار مشکلات متعددی را در بر داشته . این ایده فقط و فقط با پند بند طراحی شده که حمل بار را آسان میکند و باعث تقسیم بار بر هر دو حمل کننده میشود که خود این حمل اثاث را امری راحت تر کرده و باغث شده خطرات و سخت کار را کاهش دهد

 
ایده جابه جایی

باشگاه ایده ارنکان