حشره کش خیابانی

حشره کش خیابانی

حشره کش خیابان یک راه کار جالب برای استففاده در خیابان های شهر است .حشره در بسیاری از موارد مفید هستند و تقریبا همهه افراد در جریان کاری هایی که حرات در نظام طبیعت هستند هستند ولی این حشره ها در خیابا های شهر موجوداتی موذی هستند که مانند لذت بردند مردم از فضای شهر ها هستن و یا محیط هایی که برای استراحت تهیه کرده اند این ایده ها با استفاده از مکانیسم های قدیمی است فقط کمی قوی تر و مورد استفاده آن فضای خیابان است برای کسانی که در خیابان ها کافه و یا دوست دارند در خیابان قدم بزنند

 ایده

باشگاه ایده