خط کش+کولیس

خط کش+کولیس

خط کش+کولیس یک ایده ترکیبی است برای داشتن     دو ابزار در یکی این  ایده خاقانه تاین امکان را فراهم میکنید   تا شما  بتوانید در حمل نقل میزان فضایی که در اختیار دارید   راحت تر باشید و این سهولت حاصل کمی خلاقیت در طراحی است


ایده

باشگاه ایده

ایده خلاق