خوابیدن روی آب

خوابیدن روی آب

خوابیدن روی آب به عنوان استراحت بر روی آب را میتوان یکی از روش های آرامش بخش ذکر کرد.
بسیار کسانی هستند که به راحتی میتوانند شنا کنند و از شنا لذت ببرند ولی وقتی خوابیدن روی آب می شوند دچارمشکل می شوند
این ایده با استفاده از چند فوم که به راحتی بر روی آب شناور میشوند میتواند با نصب کردن در محل های مورد نظر وزن شما را تحمل کنند و لذت خوابیدن بر روی آب را تجربه کنید
ایده ها زیباست

باشگا ایده ارنکان