زیبا بنواز

زیبا بنواز

ایده ایست برای نواختن زنگ در به سبکی جدید

ما برای افراد مختلف در مواردی صدای زنگ تلفن خاصی رو ر نظر میگیریم خیلی زیباست وقتی هر کس صدای زنگ در برای خودش رو داشته باشه

زنگ در با صدای دلنشین خودت رو داشته باش تا بدونن کی وارد میشه

خلاقیت اکتسابی است

ایده

زنگ در