ساعت بیدار باش

ساعت بیدار باش

ساعت بیدار باش یک ایده جالب است برای شما که هیچ ساعتی شما را بیدار نمی کند
این ساعت برای زمانی است که شما به سختی بیدار می شوید در طراحی این ساعت به نحوی عمل شده است که شما حتما باید یک بازی را انجام دهید و بعد از آن ساعت خاموش میشود و در طی این بازی شما نیاز به هوشیاری دارید و بعد از هوشیاری قطعا بیدار خواهید شدایده

باشگاه ایده

ساعتی برای بیدار شدن