ساعت سیمانی

ساعت سیمانی

ساعت سیمانی ،یک ایده آسان و قابل ساخت برای کسانی که کمی هنر را وارد زندگیشان می کنند
این ساعت از ترکیب خاصی یا مدلسازی خاصی استفاده نشده است فقط کمی ذوق در آن به کار رفته شما هم می توانید به راحتی این کار انجام دهید
ایده
ایده ها زیباست
با ما هراه باشید
باشگاه ایده ارنکان