سگ نگه دار

سگ نگه دار

یک ایده برای بهتر کردن زندگی   سگ نگه دار اسمی است که ما انتخاب کردیم و لی به عبارتی بهتر است به عنوان  یک تکنولوژی  جدید معرفی کرد این ابزار  را به   بهترین حالت ممکن   یک ایده بسیار ماربردی برای کسانی که در منطل حیوان خانگی دارند این وسیله با وصل شدن به اینرتنت وو هماهنگ سازی با  تلفن همراه این امکان را فراهم میکند که شما بتوانید از هر جایی که هستید  حیوان خود را در انه ببینید  به ازای کار خوبش  تشویقش کنید و با توجه بر فرمان پذیری که دارد  به او دستور دهید که کاری  را انجام دهید  نام این نوع از تکنولوژی   رابه اختصار اینترنت اشیا نام گداری کرد و  این محصول را نمونه کامل یکی از ابزار های اینترنت اشیا معرفی کرد