شارژر کوچک

شارژر کوچک

در روزمرگی های امروزی نیاز به باتری همیشه احساس میشود ولی از طرفی همیشه داشتن یک شارژ و یک پاور بانک تقریبا میسر نیست این شارژر کوچک با استفاده از طراحی ان این امکان را میدهد کهه شما بتوانید یک شارژر را در همه جا به همراه داشته باشید و کمی اط سطح نگرانی روزانه شما را بکاهد

hdni

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان