صندلی اتوبوس

صندلی اتوبوس

صندلی اتوبوس، برای هر مشکلی ایده ای هست ،یک صندلی کاربردی برای اتوبوس و مترو با توجه به حجم زیاد مسافران وسایل نقلی شهری استفاده از صندلی جدای راحتی فضای زیادی را اشغال میکند این ایده با استفاده یک خلاقیت این امکان را فراهم میکن در مواقع استفاده از اتوبوس عم بتوان از صندلی استفاده کرد و هم فضای زیادی ارشغال نمیکند و با توجه با قد قابل

ایده تغییر است
ایده
ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان