طناب شمار

طناب شمار

طناب شمار،همیشه ایده ها به کمک می آیند  اگر شما جز دسته افرادی هستید که مدام در حال ورزش کردن هستید و برنامه ورزشی خاصی را  دنبال میکنید  می دانید که طناب زدن یکی از روش  مرسوم است اگر به شماردن طناب نیز با مشکل مواجه هستید این یک  ایده  جالب است که شما می توانید به راحتی مشخص کنید چند بار  باید طناب بزنید و یا شمارش آن  از دستتان در می رود

این یک ایده جالب است که بعد از ورزش به شما میگوید چند بار طناب زده اید
ایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان