قفل هوشمند

قفل هوشمند

با پیشرفت تکنولوژی با ابزار های جدید  که ترکیب شده اند با تکنولوژی  ،قفل هوشمند را به عنوان  این کونه از ایده های نوینی که با تکنولوژی ترکیب شده است و دیگر شما نیازی به استفاده از کلی در زمان های مختلف  ندارد و تنها  کافیست گوشی هومند خود را داشته باشید تا از هر نقطه جهان  بتوانید قفل را باز و یا بسته کنید یا به عبارتی به این نوع تکنولوزی  اینترنت  اشیا  یا به عبارت iot    نامیده میشوندایده

ایده های هوشمند

باشگاه ایده