قفل هوشمند

قفل هوشمند

قفل هوشمند،اگر با واژه اینترنت اشیا آشنا باشید می توان گفت این ایده به نوعی یک ابزار برای داشتن خانه ای هوشمند است
شما به این ایده به راحتی میتوانید خانه خود را قفل کنید و دیگر نگران وارد شدن غریبه ای به خانه نباشیدایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان