لباسی برای چند سایز

لباسی برای چند سایز

لباسی برای چند سایز ،یک ایده برای کودکان که چند سال میتوانند این لباس را بپوشند
این ایده با استفاده از طراحی خود این امکان را فراهم میکند که شما بتوانید یک لباس را به صورت چند سایز بپوشیید
این ایده را چند نفر در اندازه های مختلف بپوشند این لباس با استفاده از تا هایی که بر روی آن تعبیه شده به راحتی میتواند چند سایز مورد استفاده قرار بگیرد
ایده

ایده ها زیباست

باشکاه ایده ارنکان