منبع انرژی پرتابل

منبع انرژی پرتابل 

منبع انرژی پرتابل  یک ابزار جالب برای زمانی که شما مدت  زیادی را  در سفر هستید و میخواهید منبع نور و برق را در  سفر  به همراه داشته باشید   حسن این ایده   نسبت به بقیه سلول های خورشیدی این است که با طراحی خود این امکان را فراهم میکند  که شما به راحتی برای  گردشگری  این منبع انررژی را به همراه داشته باشید 


ایده ها زیباست 

ایده های کاربردی