منقل سفری

منقل سفری

یک ایده  کاربردی کم جا    شما با این منقل سفری به راحتی میتوانید    هر جا آتشی به پار کردید  اجاقی داشته باشید که بتوانید هم  کباب   درست کنید و هم بتوانید  ظروف روی آن بگذارید

یکی از  محاسن این ایده است که با قابلیت تاشدن  به راحتی در گوشه ای از کیف    قرارا می گیردایده   ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان