میز همراه

ایده میز سفری

 

ایده داشتن یک میز در سفر همیشه ایده جالبی است

ولی مشکلات در سر راه آن موجب پشیمیان شدن از این حرکت است

این میز با قابلیت تا شدن و قرار گرفتن در محیط های کوچک ،این قابلیت را دارد تا همیشه همراه باشد در کوتاه ترین سفر ها

 

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید