نشان گذاری سیم

نشان گذاری سیم

با این ایده نشان گذاری سیم دیگرنگران گم شدن سیم مورد نظرتان بین سیم های متفاوت نیستید این ایده بیشتر ختص کسانی است که زیاد با سیم سرو کار دارند مانند متخصصان شبکه .یک ایده برای زندگی راحت تر

ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان