هولدر گوشی

هولدر گوشی

هولدر گوشی یک ایده جالب برای نگه داشتن گوشی و وسایل مورد نیاز که در دسترس باشند

این ایده با استفاده از مکنده هایی که بر روی آن نصب هست میتواند به راحتی یک وزن گوشی هوشمند شما را تحمل کند و علاوه بر آن به استفاده قالب جک ۳۶ میلیمتری که به آن نصب است محافظت ثانویه برای زمانی که مکنده ها نتواند وزن گوشی را تحمل کنند تعبیه شده است

قابلیت این هولدر نیز میتوان به غیر از گوشی همراه شما قابلیت وصل وسایل دیگر مانند کلید و… را داردایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان