پله معلولین

پله معلولین

پله معلولین مانند دیگر ایده ها برای راحتی قشر خاصی از مزدم است که با توجه به شرایط تعدادشان کم نیست

این ایده با استفاده از چند جک هیدرولیکی این امکان را فراهم میکند پله ها به صورت سطوح شیب داری برای استفاده از ویلچر و یا تخت برای عبور از پله ها مورد استفاده قرار بگیرد و دیگر سختی که برای عبور از پله است را کاهش دهد

حسن دیگر این ایده نسبت به بقیه ایده ها این است که مانند آسانسورها نیاز به فضای جداگانه برای آن مورد نیاز نیست و تنها کافیست چن جک و سطح نصب شود


ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان