پل بادی

پل بادی

پل بادی با استفاده از فشار هوا برای زمانی که احتیاج به یک رو گذر سریع است ایده ای کاربردی است این ایده با استفاده از جریان هوایی که ایجاد میکند میتواند یک سطح صاف را برای عبور ایجاد کند در طراحی این پل به گونه ای است که برای شرایط سخت مانند زلزله و طوفان طراحی شده و فر برای عبور از باید چهار زانو حرکت کند آن هم به خاطر در امان ماندن از گزند است . حسن این ای

ده این است که برای برپایی آن نیاز به ادوات زیادی نیست و فضای زیادی را اشغال نمیکند و به راحتی با استفاده از یک دمنده هوا این پل مستقر می شود

ایده

باشگاه ایده ارنکان