چادر آویزان

چادر(کمپینگ) آویزان

ایده سفری
ایده ایست ترکیبی از ننو و چادر که تقریبا امکانات هردو را دارد
سرپناه و استراحت گاه و در عین حال به علت نبودن روی زمین امکاناتی را داراست برای مثال عدم جذب رطوبت از و سرما از کف چادر و همچنین عدم ورود خزندگان به داخل چادر و حس معلق بودن و لذت کمی هیجان آویزان شدن ،عدم ثبات بین زمین آسمان را دارد و از امکانات دیگر آن مانند چادر سر پناهی برای باران نیز هست و در شبی بارانی با خیال راحت در آن استراحت کرد
میزان معلق بودن آن تماما بستگی به استحکام درخت یا سنگی که به آن متصل هستید

 

 

ایده

کمپ آویزان

ابده

کمپ آویزان

ایده

کمپ آویزان

ایده

کمپ آویزان

ایده

کمپ آویزان

ایده

کمپ آویزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ماه  همراه باشید

باشگاه ایده رنکان