چادر خورشیدی

چادر خورشیدی

چادر خورشیدی را به عنوان یکی از ایده های ترکیبی است که هم میتواند به عنوان یک چادر مورد استفاده قرار و هم یه عنوان یک ابزار تامین انرژی این ایده با استفاده از انرژی های پاک میتواند برق مورد نظر در سفر را تامین کند

ایده با استفاده از سلول های خورشیدی این امکان را فراهم میکند که شما با استفاده از سلول های خورشیدی قابل انعطعاف یک سر پناه برای مواق مورد نیاز داشته باشید و علاوه بر ان این چادر بااستفاده از طراحی خود میتواند با چند چاد دیگر ترکیب شود و فضای بیشتر را برای ایجاد انرژی استفاه کند
 

ایده

ایده های کاربردی

باشگاه ایده ارنکان