چادر بادی

چادر بادی

ایده ای متفاوت برای چادر، این ایده چادر بادی برخلاف دیگر چادر ها که نیاز به تیرک یا فنر دارن که چادر هایی که تیرک دارند وزن نسبت زیادی دارند و چادر هایی که دارای فنر هستند فضای زیادی را برای کمپینگ می گیرند
این ایده با استفاده از تیرک های بادی این امکان را میدهد که هم فضای زیادی را اشغال نکند و هم وزن زیادی نداشته باشد
و ساختار متفاوت برای چادر که طرحی نو رو به اجرا در آورده و برای برپایی آن تنها نیاز به تلمبه دستی دارید

ابزار سفر

ایده نو برای کمپینگ

ابزار سفر

ایده ای نو برای کمپینگ

ابزار سفر

چادر بادی

ابزار سفر

چادر کم جا

چادر کم جا

چادر بادی

چادر بادی

ایده ای نو برای کمپینگ

چادر بادی

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان