چراغ خواب مخفی

ایده چراغ خواب مخفی

این چراغ خواب مخفی ایده جالبی فرای دیگر آباژور ها است ان هم فقط به خاطر طراحی به شکل بلوط آن نیست یک مزیت مهم تر نسبت به دیگر ایده ها دارد آن هم این است که به راحتی میتوانید بسته ای را در آن مخفی کنید یا پیغامی را برای شخص خاصی بگذارید

ایده

چراغ خواب مخفی

ایده

چراغ خواب مخفی

چراغ خواب مخفی

بلوط مخفی

چراغ خواب مخفی

بلوط مخفی

 

چراغ خواب مخفی

بلوط مخفی

بلوط مخفی

چراغ خواب مخفی

طراحی ایده

چراغ خواب مخفی

چراغ خواب مخفی

ایده

 

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان