کانکس هایی برای برپایی سریع

کانکس هایی برای برپایی سریع

کانکس هایی برای برپایی سریع را برای مواقعی که هم نیاز به یک محیط امن دارید و هم نیاز به سرعت در جابه جایی دارید کاملا ممورد اسفاده قرار بگیرد این کانکس با طراحی خود این امکان را فراهم میکند شما به راحتی بتواند این ایده را جمع کرده و تعدادی از انها را سریع به محل های مورد نظر انتقال داده و دوباره سریع آنها را برپا کرد یکی از معضلات کانکس های امروزی برپایی زمان بر آنها و همچنین حمل آنها است که برای هر کدام از انها نیاز به یک ماشین جداگانه داریم

این ایده با طراحی خود این مشکل را رفع کرده است

 

 

ایده

باشگاه ایده

برپایی اقامتگاه سریع