کمپینگ دونات

ایده سفری

این چادر یا به اصلاح کمپینگ به خاطر شکل دونات به همین نام گرفته است و نسبت به چادر های معمولی ارجعیت های خاص خودش را دارد

برای مثال سهولت در برپایی

پیوستگی چادر برای راحتی بهتر و اجتماعی بهتر

camping_doughnut2

camping_doughnut3

camping_doughnut4

camping_doughnut

 

طراح :Sungha Lim, Hyunmook Lim & Han Kim

باشگاه ایده ارنکان