کمپینگ دونات

ایده سفری

این چادر  یا به اصلاح  کمپینگ به خاطر شکل  دونات  به  همین نام گرفته  است و نسبت به چادر های  معمولی  ارجعیت های  خاص خودش را دارد

برای مثال  سهولت در  برپایی

پیوستگی چادر  برای راحتی بهتر  و اجتماعی  بهتر

camping_doughnut2

camping_doughnut3

camping_doughnut4

camping_doughnut

 

طراح :Sungha Lim, Hyunmook Lim & Han Kim

باشگاه ایده  ارنکان