کوله موتور

کوله موتور

کوله موتور را یه عنوان یک کوله امنیتی برای حفظ جان سرنشین های موتورادر نظر گرفت
به خاطر اینکه همیشه رانندگان موتور سیکلت همیشه آسیب پذیرترین افراد در هنگام تصادفات هستند و اینکه در بسیاری از موارد مخصوصا در شب و در مواقع بارانی رانندگان موتور سیکلت باید ، مشخصتر از همیشه باشند این کوله با استفاده از NFC با موتور هماهنگ می شود و با استفاده از چراغ هایی که در کوله قرار گرفته اند پرتاب نور ببیشتری دارند و در نتیجه رانندگان وسیله های پشتی به راحتی متوجه تغییر مسیر و یا ایست شما می شوند

 

 

ایده

باشگاه ایده

ایده محافظ جان