گلدان خلاقانه

گلدان خلاقانه

گلدان  را باید  به عبارتی  جزیی از خانه دانست اگر یک گلدان خلاقانه داشته باشید که علاوه بر محفظه گل چند کاربرد دیگر هم داشته باشد   باعث میشود خانه ای  زیبا تر داشته باشید  این ایده با استفاده از ساختاری که در آن تعبیه شده میتوان مسیر رشد گل را کنترل کند که عبارتی شما  میتوانید یک دیوار از گل را در اختیار داشته باشید و در هر جایی که نیاز داشتید    به همراه ببرید  


ایده 

باشگاه ایده 

خانه زیبا