گوی اکسیژن

بیشترین علت اصلی مرگ میر در حین آتش سوزی تنفس گاز ناشی از آتش است به همین علت تیم امداد و نجات یکی از مشکلاتشان نجات جان مصدومین است air_pocket
این گوی در حین آتش سوزی با گاز حاصل از سوختن، اکسیژن جهت مصدومین و کسانی که در آتش مانده اند ایجاد میکنند و زمان برای آتش نشانان تولید میکند

 

 

air_pocket4

 

 

air_pocket2

air_pocket3

با باشگاه ایده ارنکان همراه باشید