زیر انداز اوریگامی

زیرانداز اوریگامی

ایده ای برای مواقعی در انتظار هستید ونیاز به استراحت دارید مانند زمانی که فرودگاه در گیر تاخیر پرواز هستید برایی زمانی که در مسافرت نیاز به استراحتی کوتاه دارید

ویژگی این ایده این است که قابلیت تبدیل به حالت های مختلف را داراست درست مانند زمانی که نیاز به یک ارامش نسبی دارید

قابلیت تبدیل به صندلی شدن را داراست

میتوان به عنوان یک حریم خصوصی کوچک جهت مطالعه استفاده قرار بگیرد

ایده ای برای سفر های کوتاه وبلند

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

ایده

زیرانداز اوریگامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان