یک نفس بیشتر

ایده ای برای شنا

این ایده شنا ساختار متفاوتی از مابقی بقیه تنفس های شنا می باشد که با استفاده از یک نفس بیشتر امکان زمان شنای بیشتر را در زیر اب مهیا میکند شاید بسیاری از کپسول های اکسیژن نیاز به شاؤژ دارند ,ولی این – ایده-

محاسن ایده نسبت به محصولات دیگر این است که نیاز به شارژ ندارد

معایب آن هم این است که فقط یک نفس بیشتر میتوانید از این استفاده کنید

ایده شنا

ایده شنا

ایده شنا

ایده شنا

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید